Barcelona (Barcelona)
Empresa: FUNDACIÓ IL3-Universitat de Barcelona
Descripción: Funciones
IL3 és l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona. Vam néixer fa més de 25 anys amb l’esperit de donar servei a la societat, dotant de continuïtat formativa a les …
Requisitos: REQUISITS
? Formació superior de grau especialment en Ciències del Treball, Relacions Laborals o similar.
? Formació específica i/o experiència provada en l’àmbit de seguretat social, nòmina i contractació.
? Coneixement de la normativa legal laboral actual.
? Experiència tècnica provada: mínima de 2-3 anys en funcions similars a nivell tècnic/tècnica en l’àrea de relacions laborals.
? Idiomes: català C1-C2 -castellà C1-C2
? Usuari Paquet Office nivell avançat i bases de dades
MÈRITS A VALORAR:
? Valorable formació superior a la requerida dintre de l’àrea de Relacions Laborals, especialment Màster en Relacions Socio-laborals Seguretat Social, o similar.
? Valorable experiència tècnica provada superior a la requerida en l’àrea de relacions laborals.
? Valorable domini BBDD, i aplicacions de nòmina A3 Innuva o similar.
? Valorable domini programa Microsoft Office ( Word, Excel, Outlook) i Office365
? Valorable coneixement de l’idioma anglès
Contrato: Indefinido
Jornada: Completa

02-02-2024 Leer más